01

Probleemstelling

De ontwikkelaar/opdrachtgever en de hoofdaannemer verschillen (o.a.) van inzicht over de oorzaken en de verantwoordelijkheden inzake een aanzienlijke overschrijding van de contractueel overeengekomen bouwtijd voor een grootschalig woningbouw- en bedrijvencomplex (verhuur en verkoop). De aannemer is een (omvangrijke) arbitrage gestart tegen de opdrachtgever.


Onze diensten

Het onderzoeken en in kaart brengen van de afzonderlijk opgetreden vertragingen, de oorzaken daarvan en de verantwoordelijkheden van partijen daarin. Hiervoor hebben wij een uitgebreid fact-finding onderzoek verricht. Daarbij zijn de diverse documenten uit het projectdossier onderzocht, waaronder: de contractdocumenten, vergaderverslagen, planningen, tekeningen en correspondentie. Tevens zijn gesprekken gevoerd met de betrokkenen.

In het licht van de contracten en nadere afspraken zijn het geplande en het werkelijke verloop van het bouwproces en de voortgang van het werk (de as-built) geanalyseerd en in beeld gebracht. Hierbij zijn de vertragingsoorzaken, de invloed daarvan op de bouwtijd en verantwoordelijkheden van partijen geduid. De analyses en conclusies zijn vastgelegd in een tekstuele rapportage en heldere analyseschema’s.

Gedurende het onderzoek en de arbitragerondes is nauw samengewerkt met de (bouw)juristen. Daarbij is geadviseerd inzake (de gronden van) de claim van de wederpartij aangaande de vertragingen. Onze rapportages zijn in het geding gebracht ter ondersteuning van de standpunten van de cliënt en als verweer tegen de stellingen van de wederpartij.


  • 01 - Bouwtijdoverschrijding en stagnatieclaims
  • Opdrachtgever - Ontwikkelaar / woningcorporatie
  • Project - Grootschalig woningbouwproject