02

Probleemstelling

De aannemer en de ontwikkelaar/opdrachtgever hebben een geschil met betrekking tot door aannemer geclaimde overschrijdingen van (wel of niet) verrekenbare hoeveelheden, van de hoogte van gehanteerde verrekenprijzen en over diverse meerwerken. In opdracht van beide partijen is een onafhankelijk bindend advies gevraagd.


Onze diensten

Vooraf is in gezamenlijk overleg de te volgen procedure om tot een bindend advies te komen vastgelegd en door beide partijen geaccordeerd. Het onderliggende dossier is met inbreng van beide partijen samengesteld en geaccoordeerd. Wij hebben onderzoek verricht naar de gronden en de hoogte van de geclaimde meerwerken en overschrijdingen in het kader van de contractuele stukken (waaronder de bestekken, de UAV/ RAW, tekeningen en nadere afspraken). In aanvulling daarop zijn gesprekken met betrokkenen van beide partijen gevoerd. Onze bevindingen en bindende uitspraak zijn in een rapportage onderbouwd en vastgelegd. Partijen zijn op basis daarvan tot een financiële afhandeling van het project gekomen.


  • 02 - Verrekenbare hoeveelheden, verrekenprijzen en meerwerken
  • Opdrachtgevers - Gemeente & Hoofdaannemer
  • Project - GWW sector, aanleg openbare weg en inrichting terrein