03

Probleemstelling

De aannemer en de ontwikkelaar/opdrachtgever hebben een conflict met betrekking tot een gevelconstructie van een wooncomplex. Beide partijen verschillen van inzicht inzake de uitvoerbaarheid (deugdelijkheid en garanties) conform de uitgangspunten van het bestek en de daarmee samenhangende wel of niet noodzakelijk door te voeren bestekswijzigingen. De aannemer claimt daarbij (meer)kosten en extra bouwtijd.


Onze diensten

In opdracht van de aannemer en in samenwerking met de jurist hebben wij een fact-finding onderzoek en rapportage verricht inzake:

  • De contractuele situatie, waaronder: het bestek, de tekeningen en de nadere afspraken.
  • Een technische beoordeling van de uitvoerbaarheid van de gevelconstructie conform bestek en de voorgestelde bestekswijzigingen.
  • Een analyse van het tijdpad (contractueel vs. As-built) en de diverse invloeden daarop met betrekking tot de gevelconstructie zoals: besluitvorming, gegevensverstrekking en leveringen.

Onze rapportage heeft wezenlijk bijgedragen in de buitengerechtelijke afhandeling van het conflict tussen partijen (met interventie van juristen).


  • 03 - Technische uitvoerbaarheid en meerwerkkosten (gevel)constructie
  • Opdrachtgever - Hoofdaannemer
  • Project - Woningbouwproject