04

Probleemstelling

In de realisatiefase van het bouwproject zijn stagnaties opgetreden met aanzienlijke overschrijding van de opleverdatum tot gevolg. Partijen verschillen van inzicht over de verantwoordelijkheden over en weer hierin. De aannemer is van mening dat de opgelopen achterstanden voornamelijk in de invloedssfeer van de nevenaannemers vallen en claimt dit bij de opdrachtgever. Het geschil is bij de Raad van Arbitrage beslecht.


Onze diensten

In opdracht van de opdrachtgever hebben wij de oorzaken van diverse vertragingen en stagnaties geduid en de gevolgen geanalyseerd en gevisualiseerd middels schema’s. Hierin zijn het werkelijke verloop van het uitvoeringsproces (de As-built) en de contractueel overeengekomen planningen tegen elkaar afgezet en de vertragingen en stagnaties in beeld gebracht. De oorzaken hebben gelegen in o.a. uitvoerings- en planningstechnische aspecten (wel en niet voor eigen rekening van partijen) en benodigd herstelwerk van reeds uitgevoerd werk.
Daarnaast is een dossieronderzoek verricht naar de contractuele situatie met betrekking tot de verantwoordelijkheden en demarcaties van de betrokken partijen in relatie tot de overschrijding van de bouwtijd.

In deze kwestie hebben wij tevens onderzoek en advies op diverse deelgebieden verricht, zoals: de invloeden van vertraagde geveldichting op andere onderdelen, de aspecten van vervroegde ingebruikname (acceptatie van opleveringen, technische knelpunten) gerelateerd aan demarcaties in (nog uit te voeren) gebouwonderdelen.

Onze rapportage(s) en adviezen zijn gebruikt in en tijdens de arbitragezaak als ondersteuning van de onderbouwingen van de opdrachtgever.


  • 04 - Vertragingen en verstoringen in het bouwproces
  • Opdrachtgever - Bouwkundig aannemer (tevens cöordinator) Het project is aangenomen in nevenaanneming.
  • Project - Utiliteitsbouw, kantoorgebouw